Lõkspüünised

Kalapüügivahendid, millede vormid ja kasutamine on Eestis sätestatud Kalapüügieeskirjaga (16.06.2016 nr 65).

........

§ 7. Lõkspüünised

(1) Lõkspüünis on püügivahend, mille kasutamise põhimõte seisneb kala suunamises ja eksitamises püünisesse või selle osasse, millest väljumine on raskendatud.

 

(2) Lubatud lõkspüünised on:

1) mõrd – püünis, mis koosneb juhtaiast, tiibadest, mis moodustavad kariaia, ja ühe või mitme pujusega varustatud kuni kahest pealt kinnisest mõrrakerest. Võrtsjärvel ei ole mõrrakerede, kariaedade ja juhtaedade arv piiratud. Mõrra alaliigid on sätestatud lõikes 3 ja osad on näidatud joonisel lisas 1;

2) kastmõrd – püünis, mis koosneb juhtaiast, kuni kahest kariaiast, ühest või mitmest pujusest ja ühest või kahest pealt lahtisest kastist ehk pärast. Kastmõrra juhtaia lubatud pikkus on kuni 600 m;

3) kadiska – söödastamata, kuni 1,4 m põhja läbimõõduga ja kuni 0,6 m kõrge püünis, mille neel, kustkaudu kala siseneb püünisesse, peab olema kogu kõrguse ulatuses avatud. Püünis võib olla ankurdatud ja varustatud kuni 1 m pikkuse juhtaiaga. Kadiska tüübid on näidatud joonisel lisas 2;

4) silmutorbik – kooniline kuni 30 cm suu läbimõõduga juhtaiata ja tiibadeta püünis;

5) silmumõrd – juhtaia ja tiibadeta püünis, mille suu on kuni 0,5 m kõrge ja kuni 1 m lai ning pujuse diameeter on kuni 5 cm;

6) vähimõrd – söödastatav, kuni 1 m läbimõõduga püünis, millel puuduvad juhtaed ja tiivad ning millel on kuni 3 ava.

 

(3) Mõrra lubatud alaliigid on:

1) avaveemõrd – mõrd, mille kariaia ja suu kõrgus on üle 3 m;

2) ääremõrd – mõrd, mille kariaia ja suu kõrgus on kuni 3 m;

3) rivimõrd – tiibadeta, kuni kahe kerega, kõigis osades kuni 0,5 m kõrgune mõrd, mille kered on paigutatud ühe juhtaia kummassegi otsa;

4) juhtaiata mõrd – ühe või mitme mõrrakeres oleva pujusega ja tiibadega või ilma nendeta mõrd, millel puudub juhtaed. Mõrra tiivad, mõõdetuna kerega ühenduse kohast, ei või olla pikemad kui mõrra kere;

5) jõemõrd – mõrd, mille kõrgus võib olla kuni 3,5 m, juhtaia pikkus kuni 50 m ning mille tiivad ei moodusta kariaeda;

6) mõrd mõrrajadas – mõrd, mis püügile panekul asetatakse samasuunaliste juhtaedadega ühendatuna jadasse. Jadasse asetatuna võivad mõrrad paikneda ühel või mõlemal pool juhtaeda ning nende juhtaiaga ühendamiseks võib kasutada lisajuhtaedu;

7) tindimõrd – mõrd, mille silmasuurus on kuni 10 mm.

September, 2018

Vaata lisaks:

Kalatõke
Siiakäär
Vähimõrd
Silmumõrd
Silmutorbik
Kadiska
Kastmõrd
Mõrd
Lõkspüünised, lisa 2 – kadiska tüübid
Lõkspüünised, lisa 1 – mõrra osad
Kalapüügivahendid