polder

polder (holl)

Mere, järve või jõe üleujutuste eest tammiga kaitstud ja kuivendatud ala, mis isevoolu teel kuivendamiseks asub suubla suhtes liiga madalal. 
Üleujutuse ja liigvee vältimiseks tehakse kuivendatavale alale kaitserajatised (kaitsetamm, piirdekanal või -kraav, lüüs) ka kuivendusvõrk ning kogumisbassein; liigvesi voolab ise lüüsi kaudu või ta pumbatakse ära.

Ainult suvise üleujutuse eest kaitstud poldrit nimetatakse suvepoldriks, ka muul ajal kaitstud poldrit talvepoldriks.
Kohati võimaldab poldri rajamine hoiduda jõe süvendamisest ja õgvendamisest või järve veepinna alandamisest, seega säästa loodust.

Suuri poldreid on Hollandis, Saksamaal, Taanis, Suurbritannias ja USA-s. Eestis on poldreid rajatud Võrtsjärve (Valgutas, Tammel) ja Peipsi äärde (Räpinas), Pärnu lahe äärde (Audrus) ja mõnel pool jõeluhtadele (Vaidas, Aardlas). /EE/

Poldrite piirdekanalid ja/või kogumisbasseinid (tiigid) võivad olla rohke kalastikuga tehisveekogudeks ning pakkuda kalameestele püügipõnevust.

Allikas:
Eesti Entsüklopeedia, 7. kd, 1994

Vaata lisaks:

Padur
Nurme poldri veehoidla (tiik 2)
Nurme poldri veehoidla (tiik 1)
Nurme veehoidla (Audru poldri tiigid)
Audla merepolder