Saat, Toomas

Saat, Toomas (sünd. 8.08.1954 Muhus), Eesti bioloog, ihtüoloog ja embrüoloog. Lõpetas 1972 Orissaare KK, 1978 kiitusega TRÜ bioloogiaosakonna. 1978–81 NSVL TA Arengubioloogia Instituudi aspirant, 1984 kaitses samas bioloogiakandidaadi kraadi ("Закономерности созревания ооцитов у костистых рыб (на примере вьюна и серебряного карася)". 1978 Läänemere Kalamajanduse TUI Tallinna osakonna teadur, 1981–82 TÜ zooloogia kateedri vanemlaborant, 1982–86 assistent, 1986–87 vanemõpetaja, 1988–91 teadusosakonna embrüonaalse histogeneesi sektori vanemteadur ja juhataja, 1991 zooloogiamuuseumi juhataja, 1991–92 zooloogia kateedri juhataja, dotsent, 1992–97 zooloogia ja hüdrobioloogia instituudi juhataja, professor, alates 1998 TÜ Eesti Mereinstituudi direktor, ühtlasi zooloogia ja hüdrobioloogia instituudi professor. On olnud õppe- ja teadustööl 1993 Kuopio Ülikoolis ja Rootsi Rannikumere Instituudis, 1995 Lissaboni Ülikoolis.

On olnud ajakirja Cybiumtoimetuskolleegiumi liige, väljaannete Acta Musei Zooloogici Universitatis Tartuensis, Eesti Kalandus ja mitme kogumiku ("Väinamere kalastik ja kalandus", 2002; "Liivi lahe kalastik ja kalandus", 2005 jt) toimetaja või kaastoimetaja. Eesti bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava üks autoreid, Euroopa Ihtüoloogiaühingu, Prantsuse Ihtüoloogiaühingu ja Northwest Atlantic Fisheries Organizationi (NAFO) teadusnõukogu liige.

Peamised uurimisvaldkonnad: luukalade embrüoloogia; Eesti kalandus; kalafauna dünaamika, kaitse ja ratsionaalne kasutamine; mageveekalade ajaline ja ruumiline levik Läänemere kaldalähedastel aladel. Avaldanud üle 100 teadustrükise.

Valgetähe IV klassi teenetemärk (2016).


Töid:

Zum Bruverhalten dreier Drosselarten(kaasautor B. Weyers). // Die Voliere 17 (1993)

Duration of sinchronous cleavage cycles and rate of development at different temperatures in the Baltic herring (kaasautor A. Veersalu). // J. Fish Biology 48 (1996)

Fishes of Estonia (kaasautorid E. Ojaveer, E. Pihu). Tallinn, 2003

Chronology of embryonic development in Baltic herring Clupea harengus membras (kaasautor A. Veersalu). // Eesti TA Toimetised. Bioloogia. Ökoloogia 52 (2003)

The transition from the Soviet system to a market economy as a cause of instability in the Estonian fisheries sector (kaasautorid M. Vetemaa, R. Eschbaum). // Marine Policy 30 (2006)

Laboratory-based reproduction success of ruffe, Gymnocephalus cernuus (L.) in brackish water is determined by maternal properties (kaasautorid A. Albert, M. Vetemaa) // Ecol. Freshwater Fish 15 (2006)

November, 2018

Vaata lisaks:

Fishes of Estonia
Liivi lahe kalastik ja kalandus
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Eesti kalateadlased (loend)