bentos

<div><b>bentos</b> (kr <b>benthos</b> ‘sügavus’) ehk <b>p õ h j a e l u s t i k</b>&nbsp;</div><div><br></div><div>veekogude põhjas elavate organismide kogum.&nbsp;</div><div>Bentose moodustavad organismid võivad elada nii veekogude põhjal (<b>epibentos</b>) kui ka põhjasetteis (<b>inbentos</b>). Eristatakse <b>zoobentos</b>t ja <b>fütobentost</b> ehk põhjaloomastikku ja põhjataimestikku. Vastavalt organismi suurusele kuulub organism kas <b>makro-</b>(läbimõõt &gt;1 mm) või <b>mikrobentose</b> (läbimõõt &lt;1 mm) hulka. Bentoseks nimetatakse nii mageda kui ka soolase veega veekogude põhjaelustikku.</div><div>Meres koosneb fütobentos peamiselt rohe-, pruun-, puna- ja ränivetikaist ning baktereist; magevees õistaimedest, sammaldest, rohe- ja ränivetikaist ning baktereist. Meres on fütobentos eriti rikkalik kaljudel ja kivisel põhjal.</div><div>Zoobentost on sügavaimateski veekihtides. Mere zoobentos on väga mitmekesine ja selles ledub liike kõikidest selgrootute hõimkondadest; magevee zoobentos on ühetaolisem, selles on ülekaalus limused, väheharjasussid, putukate vastsed ja vähid. Zoobentoses on liikuvaid, kinnistunud, setteisse kaevunud jm eluvorme. Zoobentosel on suur tähtsus kalade toiduna.</div><div>Veekogu põhjal elavaid loomi nimetatatakse ka <b>bentilisteks organismideks</b>; näiteks meritähed, merekarbid ja austrid.</div><div>Bentosest toituvaid loomi nimetatakse <b>bentofaagideks</b>.</div><div>Sõltuvalt põhjaorganismide elukeskkonna põhjasubstraadist eristatakse teatud põhjale iseloomulikke ökoloogilisi rühmi:&nbsp;</div><div><b>litofiilid</b> (eelistavad kivist põhja)</div><div><b>glareofiilid</b> (eelistavad kruusast põhja)</div><div><b>psammofiilid</b> (eelistavad liivast põhja; liivas elavaid loomi nimetatakse ka arenikoolideks)</div><div><b>argillofiilid</b> (eelistavad savist põhja)</div><div><b>pelofiilid</b> (eelistavad mudast põhja; ainult mudal elavaid organisme nimetatakse <b>pelobiontideks</b>)</div><div>Vahepealse rühma moodustavad <b>fütofiilid</b>, kes eelistavad elada taimedel, sh fütobentosel).</div><div>Bentose elukeskkonda nimetatakse <b>bentaaliks</b>.</div><div><br></div><div><i>ENE, Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK