veelahe

veelahe

Kõrvuti paiknevate jõgikondade, valgalade või vesikondade vaheline piirjoon.

Eristatakse pinnaveelahet ja maasisest veelahet, mis ei tarvitse ühtida. Maasisest veelahet ei saa enamasti täpselt määrata (nt karstialadel), seetõttu loetakse naaberveekogude veelahkmeks maapinna kõrgemaid kohti läbivat veelahet.
Veelahe on selgeim mäestikes, kus ühtib harilikult ahelike harjajoontega, ning ebaselgeim tasandikel ja eriti madalikel (neid kõiki nimetatakse veelahkmealaks).

Eristatakse nt peaveelahet (naaberjõgikondade vahel), kõrvalveelahet (ühe peajõe naaberlisajõgede vahel), mandri- e kontinentaalset veelahet (naaberookeanide vesikondade vahel) ja maakera (Maa) ehk globaalset veelahet (läbib kõiki mandreid, va Antarktist, ning eraldab Atlandi ookeani ja Põhja-Jäämere vesikonda Vaikse ja India ookeani vesikonnast). 


Allikas:
Eesti Entsüklopeedia, 10 kd. Tln., 1998

Vaata lisaks:

vesikond
valgala (valgla)