Eesti vesikonnad

Eesti vesikonnad

Eesti ala jagatakse vesikondadeks erinevatel viisidel: 

1. Eesti ala jaotatakse kolme suurema vesikonna – Väinamere-Liivi lahe (käsitletud ka Liivi lahe vesikonnana), Soome lahe ja Peipsi järve–Narva jõe vesikonna vahel. Mõnikord tuuakse neljandana välja ka saarte vesikond.

2. Tunnustatud vesikondade jaotus pärineb ka Arvi Järveküljelt, kes eristab 6 vesikonda [1]:

Peipsi-Võrtsjärve vesikond
Soome lahe vesikond
Väinamere vesikond
Liivi lahe vesikond
Hiiumaa vesikond
Saaremaa vesikond

3. Eesti Vabariigi Veeseaduse järgi eristatakse Eestis kolm vesikonda:

Lääne-Eesti vesikond;
Ida-Eesti vesikond;
Koiva vesikond.

Alamvesikonnad:
Viru alamvesikond;
Peipsi alamvesikond;
Võrtsjärve alamvesikond;
Harju alamvesikond;
Matsalu alamvesikond;
Pärnu alamvesikond;
Läänesaarte alamvesikond;
Mustjõe alamvesikond (kattub Eesti alal Koiva vesikonnaga);
Pandivere põhjavee alamvesikond.

Veemajanduslik vesikondade kaart: vt http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/static/files/182.vesikondade%20yldkaart.PDF 

Allikad:
[1]Arvi Järvekülg. Eesti jõed. Tartu Ülikooli Kirjastus. 2001
http://et.wikipedia.org/wiki/Vesikond
http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/

Vaata lisaks:

Lääne-Eesti vesikond