Kalade ränded

Kalade ränded ehk kalade migratsioonid, kalade oluline liikumine kas ühe veekogu piires või ka ühest veekogust teise, sealhulgas ka eritüübilistesse veekogudesse, nt mageveest merevette. Eristatakse horisontaalseid ja vertikaalseid migratsioone. Viimased on sageli seotud kalade ööpäevase tsükliga, nt tõusevad paljude liikide puhul kalaparved meredes või järvedes öisel ajal vee kõrgematesse kihtidesse, päevasel ajal aga viibivad märska sügavamal.

Eristatakse paiguskalu ja siirdekalu. Siirdekaladena peetakse silmas kalu kes kudemiseks siirduvad mereveest magevette või vastupidi mageveest merevette. Selline jaotamine paigus- ja siirdekaladeks ei ole ammendav, kuna kalade ränded ei piirdu üksnes kuderännetega ja ka kuderännete puhul pole enamasti tegemist liikumisega mereveest magevette või vastupidi. Paljud kalaliigid võtavad ette toitumisrändeid, nt liiguvad heeringaparved tuhandeid kilomeetreid, et jõuda turgutusaladele. Sageli on ränded seotud ka muutuvate oludega, nt hoidub osa soojalembeseid liike soojadesse veemassiividesse ja nende massiivide liikumisel meredes või ookeanides liiguvad nendega kaasa. Külmalembesed kalad vastupidiselt hoiduvad soojade vete eest, migreerudes nt Läänemeres suvisel ajal rannikust kaugemale ja sügavamale. Ka mõjutab kalade liikumist oluliselt vee hapnikusisaldus; liigid, kes taluvad halvasti hapnikuvaegust, otsivad olude muutudes hapnikurikkamat vett. Rändeid võib põhjustada ka vee soolsuse muutus ja mitmed teised tegurid. Kalade rännetes on jätkuvalt palju selgusetut, kuid väga paljude liikide puhul on sesoonsed või ööpäevased migreerumised nende elu vältimatuks osaks.

Ihtüoloogias eristatakse diadroomseidpotamodroomseid ja okeanodroomseid rändeid.

Diadroomsed ränded või jagada anadroomseteks, katadroomseteks ja amfidroomseteks.

Anadroomne ränne on ränne, mille sooritavad kalad, kes siirduvad kudemiseks mereveest magevette.

Katadroomne ränne on ränne, mille sooritavad kalad, kes siirduvad kudemiseks mageveest merevette.

Amfidroomne ränne on ränne, mille puhul kalad liiguvad elu jooksul mereveest magevette ja vastupidi, kuid see liikumine ei ole seotud kudemisega.

Potadroomne ränne on ränne, mille puhul kalad teostavad oma rände magevees. See võib olla kuderänne, toitumisränne või veekeskonna muutumisest tingitud ränne.

Okeanodroomne ränne on ränne, mille puhul kalad rändavad merevees, võib olla kuderänne, toitumisränne või olude muutumisest tingitud ränne.

Mai, 2019

Vaata lisaks:

Siirdekalad