Atlandi tuur liiginimena

Atlandi tuuraks on tavapäraselt nimetatud kalaliiki Acipenser sturio ning just selliselt on asi kirjas ka enamikes teatmeteostes. Ka Eestis on siinsetest vetest tabatud tuurasid kuni kõige viimase ajani määratud Acipenser sturio'tena, kuid uuemad uuringud on välja toonud tõsiasja, et Läänemeres ei elutse tegelikult Acipenser sturio, vaid Acipenser oxyrinchus, keda seni arvati elavat vaid Põhja-Ameerika rannikukuvetes.  
Ka Acipenser oxyrinchus't nimetatakse atlandi tuuraks, vahel ka ameerika atlandi tuuraks (eristamaks teda Acipenser sturio'st).
Seega nimetatakse atlandi tuuraks samaaegselt kahte erinevat (kuigi väga lähedast) kalaliiki, mis tekitab vahel segadust ning vajab täpsemaks mõistmiseks konteksti avamist või täiendavat täpsustamist.

Taksonoomiliselt korrektsem lähenemine eeldab, et Acipenser sturio oleks edaspidi nimetatud euroopa tuuraks (või ka euroopa meretuuraks või harilikuks tuuraks), atlandi tuura nime all peetaks aga silmas liiki Acipenser oxyrinchus.

Praeguses olukorras kasutatakse nime atlandi tuur valdavalt veel Acipenser sturio kohta, mis aga pole taksonoomilises mõttes enam korrektne — üleminek atlandi tuura kui Acipenser oxyrinchus'e nimele vajab aega ning oletatavasti jääb atlandi tuur  Acipenser sturio tähenduses käibima ajakirjanduslikes tekstides veel mitmeteks aastateks, kuni muudatus kandub internetiartiklitesse ja paberkandjail teatmeteostesse.

Läänemere osas on esimeseks oluliseks muudatuseks see, et HELCOMi kodulehekülje punastel lehekülgedel (red list) ei kõnelda Läänemerele omasest atlandi tuurast enam kui Acipenser sturio'st, vaid kui Acipenser oxyrinchus'est. Muudatus leidis aset 2013. a sügisel.

Vt. Acipenser oxyrinchus HELCOMI red list'is
Vaata lisaks:

Atlandi tuur Eestis
Euroopa tuur ehk harilik tuur (Acipenser sturio)
Atlandi tuur (Acipenser oxyrinchus)