Veeteede Amet

Veeteede Amet    

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ohutu ja turvalise laevaliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerel ning laevatatavatel siseveekogudel. Oma ülesannete täitmisel esindab Veeteede Amet riiki.

Veeteede Ametis töötab kokku umbes 400 ametnikku ja töötajat. Veeteede Ametit juhib peadirektor.

VTA põhiülesanded:
- riikliku järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni kohaldamine
- tingimuste loomine ohutu ja turvalise laevaliikluse tagamiseks
- üldkasutatavate veeteede korrashoiu tagamine
- osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks, sh eestikeelse terminoloogia täiustamine
- osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel
- oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sh osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel


http://www.vta.ee/atp/