Parika järv

Pindala: 62,7ha
Kaldajoone pikkus: 6460m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 3.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4888889
Long: 25.8055556

Viljandimaal, Suure-Jaani vallas, Aimla küla juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

 

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6484607

58°29'20" N

Y

605410

25°48'27" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Pikkus 2 640 m, laius 970 m, valgala pindala 11,6 km2

Registri kood VEE2074900

Viljandi maakonnas, Kolga-Jaanist 10 km edela pool, Võrtsjärve nõos paiknev väga keerulise kujuga, loode-edela suunas piklik järv, mille absoluutne kõrgus on 43,7 m. Parika järve asukohta on katnud Jää- ja Ürg-Võrtsjärve ning nähtavasti ka Suur-Võrtsjärve veed; nende taandudes jäi Parika raba kohale maha suurem veekogu, mille jäänukiks näib olevat Parika järv.

Järve ümbritseb ta kinnikasvamisel moodustunud madal sooriba, kaugemal raba. Kirdes, osalt ka lõunas ulatub järve lähedale mets. Idas asub raba serval põllustatud väikevoor Parika küla peredega. Kaldad on madalad, enamasti õõtsikulised ja mudased - mudakihi paksus järves on kuni 7 m. Järve kaguosas olevat siiski ka liivast, savist ja isegi rähast põhja.

Nõrga läbivooluga järv. Vesi on kollakasoran¼ kuni pruun ja vähe läbipaistev (0,4-1,9 m), kuid suvel väga tugevasti segunev ja soojenev. Talvel puudub vees hapnik.

Taimestikku oli 1953 a. rohkesti (hõlmas 3/4 järve veepinnast), liikide arv keskmine (16). Võrdlemisi väheses fütoplanktonis leidub erakordselt palju ikkesvetikaid. M. Porki ja V. Kõvaski andmeil leidub Parika järve mitmeid väga haruldasi räni- ja ikkesvetikaid. Mitmeid haruldusi esineb ka zooplanktonis. Põhjaloomastikku on keskmisest veidi enam.

Kaladest leidub kokre, aga ka ahvenat ja haugi. Olevat veel lutsu, vingerjat ja isegi kiiska.

Muistendites räägitakse, et järves elab näkk, kes nõuab palju ohvreid.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad särg, ahven, haug, koger, luts, kiisk. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/