biotoop

biotoop (< kreeka bios 'elu' + topos 'paik'),

ühetaoliste keskkonnatingimustega asustusala, kus elavad seal kohastunud loomad ja taimed. Üldiselt võttes võib biotoop tähendada ala, kus elavad organismid.
Üheks Eesti biotoobiks võib lugeda näiteks lehtpuumetsa. Biotoop on ka nt liivarand või rabajärv.
Maailma suurimad biotoobid on ookeanid ja mered.