Töönduskalad

 

Töönduskalad, ka töönduslikud kalad, kalad, mis on tööndusliku kalapüügi objektideks. Sõltuvalt kalapüügi tehnilisest tasemest on töönduskalade liigiline koosseis ja osatähtsus aja jooksul tunduvalt muutunud. Esialgu inimese tähtsaimateks püügikaladeks olnud mageveekalad moodustasid 1990-ndatel vaid 12% maailma kalasaagist, samal ajal kui olulisemad merekalad andsid kogusaagist 76% ja muud veeorganismid 12%. Töönduskalade arvukusel ja taastootmisvõimel on piirid, intensiivpüügi ja keskkonnatingimuste halvenemise tulemusel võib nende varu järsult väheneda, nagu on toimunud atlandi heeringa, tursa ja mõnede teiste liikide puhul. Seetõttu reguleeritakse töönduskalade püüki rahvusvaheliste kokkulepetega. Maailma püütuimateksks kalaliikideks on peruu anšoovis, mintai ja vööttuun (2013 seisuga), Läänemere püütuimateks räim ja kilu.

Jaanuar, 2019


 

Vaata lisaks:

Tähtsamate töönduskalade bioloogiast (raamat)