Soomkala

Soomkala, kalatööstuses ja kaubanduses kasutatav nimetus osade kalaliikide kohta, mõistel puudub taksonoomiline tähendus. Soomkalad jaotatakse suursoomkaladeks ja väikesoomkaladeks. Suursoomkalad on nt haug, koha, säinas, sasaan, latikas, väikesoomkalad koger, särg, nurg, kiisk, ahven, ümarmudil jt. Mõiste võeti Eestis kasutusele samas tähenduses, mida Venemaal kannab mõiste частиковая рыба ehk частик – seal on see tulenenud kalastamisest частикi-nimelise püügivahendiga, mis oli Venemaa lõunaosas kasutatav peenesilmaline võrk, erinevalt suuresilmalisest võrgust, millega püüti erinevaid tuurlasi.

Soomkalana ei turustata Eestis lõhelisi, räime, kilu ja meritinti. Tänapäeval võib tootja kalakonservide puhul kirjutada tootenimetuseks „soomkala“ tingimusel, et konservi täpne koostis on juurde lisatud. Enamasti valmistatakse selliseid konserve särjest, kiisast ja ahvenast. Soomkala mõiste on kasutusel ka Soomes (suomukala).Detsember, 2018