Helsingi konventsioon

Helsingi konventsioon, rahvusvaheline leping Läänemere looduskeskkonna kaitseks.

Esimene leping (1974. a konventsioon) kinnitati aastal 1974 ning jõustus 3.05.1980. Alla kirjutasid NSVL, Poola, Rootsi, Saksa DV, Saksa FV, Soome ja Taani. Leping oli esimene rahvusvaheline keskkonnakaitseakt, mis hõlmas kõiki saasteliike. Pärast konventsiooni sõlmimist olid osapooled Läänemere keskkonnaprobleemide lahenemise suhtes lootusrikkad, ent kui mere ökoloogiline seisukord halvenes veelgi, sai selgeks, et konventsioon ei täida täielikult oma eesmärke. Puudujäägiks peeti muu hulgas lepingu liiga väikest geograafilist ulatust, kuna see ei hõlmanud siseveekogusid. Kriitikud leidsid ka, et leping pole piisavalt siduv, sest nõuab vaid parimate kasutatavate meetmete, mitte parimate võimalike meetmete rakendamist reostuse ärahoidmiseks.

1989. a väljastasid Läänemerd ümbritsevate riikide keskkonnaministrid deklaratsiooni, milles väljendasid muret Läänemere halveneva olukorra üle. 1990. a langetati Ronneby konverentsil lõplik otsus koostada uus Läänemere keskkonnakaitse leping. 9. 04. 1992 kutsus Soome valitsus Helsingis kokku Läänemere ala keskkonnakaitseteemalise diplomaatilise konverentsi ministrite tasemel ja konverentsil võeti vastu uus Helsingi konventsioon (1992. a konventsioon) kõigi Läänemerd ümbritsevate riikide ja Euroopa Majandusühenduse vahel. Konventsioon jõustus 17. 01 2000 pärast täienduste lisamist; see hõlmab siseveekogudes, meres, merepõhjas ja valgalal maismaalt pärit reostuse vähendamist. Konventsiooni eesmärk ei ole üksnes säilitada, vaid ka taastada Läänemere keskkonna ja veestiku kvaliteet, kaitsta Läänemere ja selle ümbruse looduslikku mitmekesisust, elimineerida merest reostus ning tagada võimalused mere floora ja fauna loomulikuks taastumiseks. Pidades silmas Läänemere halba olukorda ja eelmise konventsiooni läbikukkumist, võeti eesmärgi saavutamiseks kasutusele seniste keskkonnalepingutega võrreldes rangeimad meetmed. 1992. aasta konventsioon koosneb 38 artiklist ja 7 lisast.

Konventsiooni juhtorgan on Helsingi Komisjon ehk HELCOM.

September, 2018

Vaata lisaks:

HELCOM