Biomanipulatsioon

Biomanipulatsioon, laiemas mõistes ökosüsteemide koosluste eesmärgipärane mõjutamine bioloogiliste vahendite ja meetoditega. Kitsamas mõistes veekogude biomanipulatsioon. Enamasti on biomanipulatsiooni rakendatud järvede puhul. See toimub tavaliselt veekogu toiduahelaid muutes, näiteks vähendab suurte röövkalade asustamine järve seal lepiskalade arvu, et aga lepiskalad toituvad peamiselt zooplanktonist, siis suureneb järves viimase mass. Tulemusena sööb zooplankton ära rohkem fütoplanktonit, mille tõttu paranevad nõnda vee füüsikalis-keemilised ja ökoloogilised näitajaid. Meetod on tulemuslikum kiire aineringega madalates järvedes, sügavates järvedes tuleb biomanipulatsioon enamasti ühendada kemomanipulatsiooniga.

Märts 2018

Vaata lisaks:

Kemomanipulatsioon