Eesti kalade süstemaatiline nimestik

Ülemklass: LÕUATUD, AGNATHA

Klass:Pteraspidomorphi

I selts: SUTILISED, PTEROMYZONTIFORMES

1. sugukond: Silmlased, Petromyzonidae

1. Merisutt, Petromyzon marinus L.

2. Jõesilm, Lampetra fluviatilis (L.)

3. Ojasilm, Lampetra planeri (Bloch)Ülemklass: LÕUGSUUSED, GNATHOSTOMATA

Klass: Kiiruimsed, Actinopterygii

II selts: TUURALISED, ACIPENSERIFORMES

1. sugukond: Tuurlased, Acipenseridae

1. Tuur, Acipenser sturio L.III selts: HEERINGALISED, CLUPEIFORMES

2. sugukond: Heeringlased, Clupeidae

2. Räim, Clupea harengus membras L.

3. Kilu, Sprattus sprattus balticus (Schneider)

4. Vinträim, Alosa fallax (Lacépéde)

3. sugukond: Ansoovislased, Engraulidae

5. An¹oovis, Engraulis engrasicholus (L.)IV selts: LÕHELISED, SALMONIFORMES

4. sugukond: Lõhilased, Salmonidae

6. Lõhi, Salmo salarL.

7. Meriforell, Salmo trutta trutta L.

7a. Jõeforell, Salmo trutta trutta morpha fario L.

8. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)

9. Rääbis, Coregonus albula (L.)

10. Peled, Coregonus peled (Gmelin)

11. Merisiig, Coregonus lavaretus lavaretus (L.)

11a. Peipsi siig, Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow

12. Harjus, Thymallus thymallus (L.)

5. sugukond: Hauglased, Esocidae

  13. Haug, Esox lucius L.

   

V selts: TINDILISED, OSMERIFORMES

6. sugukond: Tintlased, Osmeridae

14. Meritint, Osmerus eperlanus eperlanus (L.)

14a. Peipsi tint, Osmerus eperlanus eprlanus morpha spirinchus(Pallas)VI selts: ANGERJALISED, ANGUILLIFORMES

7. sugukond: Angerlased, Anguillidae

15. Angerjas, Anguilla anguillia (L.)VII selts: KARPKALALISED, CYPRINIFORMES

8. sugukond: Karpkalalased, Cyprinidae

16. Särg, Rutilus rutilus rutilus (L.)

17. Teib, Leuciscus leuciscus (L.)

18. Turb, Leuciscus cephalus cephalus (L.)

19. Säinas, Leuciscus idus idus (L.)

20. Lepamaim, Phoxinus phoxinus phoxinus (L.)

21. Roosärg, Scardinius eruthrophthalmus (L.)

22. Tõugjas, Leuciscus aspius, ka Aspius aspius aspius (L.)

23. Mudamaim, Leucaspius delineatus delineatus (Heckel)

24. Linask, Tinca tinca (L.)

25. Rünt, Gobio gobio gobio (L.)

26. Viidikas, Alburnus alburnus (L.)

27. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus (Bloch)

28. Nurg, Blicca bjoerkna bjoerkna (L.)

29. Latikas, Abramis brama (L.)

30. Vimb, Vimba vimba vimba (L.)

31. Nugakala, Pelecus cultratus (L.)

32. Koger, Carassius carassius (L.)

33. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio (Bloch)

  34. Karpkala (sasaan), Cyprinus carpio L.

  35. Valgeamuur, Ctenopharyngodon idella

  36. Jämepea, Hypophthalmichthys nobilis

9. sugukond: Hinklased, Cobitidae

37. Hink, Cobitis taenia L.

38. Vingerjas, Misgurnus fossilis (L.)

10. sugukond: Balitoridae

39. Trulling, Nemacheilus barbatulus barbatulus (L.)VIII selts: SÄGALISED, SILURIFORMES

11. sugukond: Sägalased, Siluridae

  40. Säga, Silurus glanis L.

  12. sugukond: Kärpsägalased, Ictaluridae

  41. Kanalisäga, Ictalurus punctatusIX selts: TUULEHAUGILISED, BELONIFORMES

13. sugukond: Tuulehauglased, Belonidae

42. Tuulehaug, Belone belone (L.)X selts: TURSALISED, GADIFORMES

14. sugukond: Tursklased, Gadidae

43. Luts, Lota lota lota (L.)

44. Pollak, Pollachius pollachius (L.)

45. Tursk, Gadus morhua callarias L.

15. sugukond: Phycidae

46. Neljapoiseluts, Rhinonemus cimbrius (L.)XI selts: OGALIKULISED, GASTROSTEIFORMES

16. sugukond: Ogaliklased, Gasterosteidae

47. Ogalik, Gasterosteus aculeatus L.

48. Luukarits, Pungitius pungitius pungitius (L.)

49. Raudkiisk, Spinachia spinachia (L.)

17. sugukond: Merinõellased, Syngnathidae

50. Madunõel, Nerophis ophidion (L.)

51. Merinõel, Syngnathus typhle (L.)XII selts: AHVENALISED, PERCIFORMES

18. sugukond: Ahvenlased, Percidae

52. Koha, Sander lucioperca (L.)

53. Ahven, Perca fluviatilis L.

54. Kiisk, Gymnocephalus cernus (L.)

19. sugukond: Ridakalalased, Stichaeidae

55. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis lampretaeformis (Walbaum)

20. sugukond: Võikalalased, Pholidae

56. Võikala, Pholis gunnellus (L.)

21. sugukond: Emakalalased, Zoarcidae

57. Emakala, Zoarces viviparus (L.)

22. sugukond: Tobiaslased, Ammodytidae

58. Väike tobias e. nigli Ammodytes tobianus (L.)

59. Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage)

23. sugukond: Mudillased, Gobiidae

60. Must mudil, Gobius niger L.

61. Väike mudil, Pomatoschistus minutus minutus (Pallas)

62. Pisimudil, Pomatoschistus microps microps (Kröyer)

  63. Kirjumudil, Coryphopterus flavescens (Fabricius)

  64. Ümarmudil, Neogobius melanostomus

24. sugukond: Makrellased,Scombridae

65. Makrell, Scomber scombrus L.

25. sugukond: Mõõkkalalased, Xiphiidae

66. Mõõkkala, Xiphias gladius L.XIII selts: MERIPUUGILISED, SCORPAENIFORMES

26. sugukond: Võldaslased, Cottidae

67. Merihärg, Triglopsis quadricornis quadricorniis (L.)

68. Nolgus, Myoxocephalus scorpius scorpius (L.)

69. Meripühvel, Taurulus bubalis (Euphrasen)

70. Võldas, Cottus gobio L.

27. sugukond: Merivarblaslased, Cyclopteridae

71. Merivarblane, Cyclopterus lumpus L.

28. sugukond: Pullukalalased, Liparidae

72. Pullukala, Liparis liparis barbatus EkströmXIV selts: LESTALISED, PLEURONECTIFORMES

29. sugukond: Kammellased, Scophthalmidae

73. Kammeljas, Scophthalmus maximus (L.)

30. sugukond: Lestlased, Pleuronectidae

74. Soomuslest, Limanda limanda (L.)

75. Merilest, Pleuronectes platessa (L.)

76. Lest, Platichthys flesus trachurus (Duncker)