Vee-elustikku ohustavad võõrliigid (nimistu)

Vee-elustikku ohustavad võõrliigid


Looduskaitseseadus räägib nii võõrliikidest üldse kui ka looduslikku tasakaaluohustavatest võõrliikidest. Viimased vastavad invasiivsetelevõõrliikidele.

Looduskaitseseaduse paragrahv 57 keelab lasta loodusesse võõrliikide elusaidisendeid. Paragrahv 58 keelab loodusesse lasta ka kodumaiste liikide võõrsilttoodud isendeid, välja arvatud teaduslikult põhjendatud taasasustamiseks keskkonnaameti loal.

Looduskaitseseaduse järgi kehtestab keskkonnaminister oma määrusega nimekirja neist looduslikku tasakaalu ohustavatest võõrliikidest, keda Eestisseelusalt tuua ei tohi. Sinna nimekirja on kantud 13 taimeliiki ja -hübriidi, kellestkolm on otseselt seotud veega: verev lemmalts (Impatiens glandulifera), tihe jõgikatk (Egeria densa) ja väike vesikatk (Elodea nuttallii).

Peale selle kuuluvad nimekirja 11 liiki kalu (peamiselt akvaariumikalad) ja neliliiki muid selgrootuid, sh. kolm liiki vähke.

Kalad:
1) Umbra pygmaeakääbus-koerkala,
2) Pseudorasbora parvaebarasboora,
3) Opsariichthys uncirostrissälkmokk,
4) Ameiurus nebulosuspruun kärpsäga,
5) Ameiurus melasmust kärpsäga,
6) Lepomis aurituspunakõht-päikeseahven,
7) Lepomis gibbosusharilik päikeseahven,
8) Lepomis macrochiru – päikeseahven, kellel pole eestikeelset liiginimetust,
9) Perccottus gleniikaugida unimudil,
10) Neogobius fluviatilisjõemudil (keskkonnaministri 2004. aasta määruses:
jõe-uusmudil),
11) Neogobius gymnotrachelus – mudil, kellel pole eestikeelset liiginimetust.


Selgrootud loomad:
1) Astacus leptodactyluskitsasõraline vähk,
2) Orconectes limosusogapõskne vähk,
3) Pacifascatus leniusculussignaalvähk


Nende liikide isendeid ei tohi Eestisse tuua ka tehistingimustes kasvatamiseks,välja arvatud teaduslikult põhjendatud juhtudel keskkonnaameti loal.

Paljud neist liikidest, eriti akvaariumikalad, on nimekirja kantud ennetavalt – etära hoida nende võimalikku laialdast levikut, mis teistes riikides on juhtunud.Eesti kliima soojenemise tõttu viimastel aastatel võivad siin püsima jääda, kohaneda ja levima hakata ka need liigid, kelle puhul oleme arvanud, et meie kliimaon neile liiga karm.

Nimekirja muudetakse pidevalt: sinna lisatakse uusi liike, aga sealt võib neidka kustutada, kui uute andmete valguses selgub, et nad ei osutu Eesti oludesinvasiivseks.
Plaanis on jagada see nimekiri kaheks:
esiteks liigid, keda ei tohi sisse tuua mingil juhul, sest isegi ühe isendi sattumisel loodusesse võivad olla hukatuslikud tagajärjed kohalikule populatsioonile või ökosüsteemile (nt. võõrvähid);
teiseks liigid, keda võib teatud tingimustel sisse tuua loa alusel, kuid ainult kasutamiseks teadusotstarbel ja sisetingimustes

Allikas:
Vee võõrliikide käsiraamat, Tln., 2001, lk 21-22;Vaata artiklit: 1957

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1169271/voorliigid+vees+veeb.pdf
Kalale.ee KIK