Saka järv (Soka järv)

Saka järv,kaSoka järv

Saaremaal, Kihelkonna vallas, Tagamisa poolsaarel asuv rannikujärv.

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6479687 58°27′16″N
Y 554613 21°56′9″E

Veepeegli pindala 21,5 ha

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond

Soolatoiteline rannikujärv

Saaremaa loodenurgas kaugele merre küündiv Tagamisa poolsaar, eriti selle phjaosa, on meie suurima saare kige järverikkam ala. Siin leidub paarkümmend madalat järve, millest paljud peatselt kinni kasvavad. Kige tähtsamad järved poolsaarel on Saka, Kiljatu, Sarapiku, Pdragu ja Taugepää järv ning Naelalaht, aga ka looduskaitse alla kuuluval Harilaiul asuv Lailepa laht.

Saka järv asub Krusest 1 km loodes. Selle ida-lääne suunas pikliku järve suurus on 25 ha, sügavus alla 1 m. Veekogu ümbritseb männimets ja vsa. Kaldad on soostunud, paiguti kivised, phja katab lubimuda. Saka järvest voolab Kiljatu järve magistraalkraav.

Järve suhteliselt heleda värvusega vesi on phjani segunev ja soojenev.

Taimedest kasvas 1968. a. järves massiliselt mkrohtu, palju oli pilliroogu, konnaosja, ubalehte, tarna; phjas leidus rohkesti mändvetikaid jt. Planktonit on järves vähe.

Kalu leidub järves tenäoliselt väga vähe. Veekogu viks sobida kogrele.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977/

Kalanduslikult vähetähtis veekogu. Esineb koger./Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln 1977

http://et.wikipedia.org

Kalale.ee KIK