Eesti kalade süstemaatiline nimestik


Eesti kalade süstemaatiline nimestik


   

Ülemklass: LÕUATUD, AGNATHA

Klass: Pteraspidomorphi

I selts: SUTILISED, PTEROMYZONTIFORMES

1. sugukond: Silmlased, Petromyzonidae

 1. Merisutt, Petromyzon marinus L.
 2. Jõesilm, Lampetra fluviatilis (L.)
 3. Ojasilm, Lampetra planeri (Bloch)

Ülemklass: LÕUGSUUSED, GNATHOSTOMATA

Klass: Kiiruimsed, Actinopterygii

II selts: TUURALISED, ACIPENSERIFORMES

1. sugukond: Tuurlased, Acipenseridae

 1. Tuur, Acipenser sturio L. 

III selts: HEERINGALISED, CLUPEIFORMES

2. sugukond: Heeringlased, Clupeidae

 2. Räim, Clupea harengus membras L.
 3. Kilu, Sprattus sprattus balticus (Schneider)
 4. Vinträim, Alosa fallax (Lacépéde)

3. sugukond: Ansoovislased, Engraulidae

 5. An¹oovis, Engraulis engrasicholus (L.)

IV selts: LÕHELISED, SALMONIFORMES

4. sugukond: Lõhilased, Salmonidae

 6. Lõhi, Salmo salar L. 
 7. Meriforell, Salmo trutta trutta L.
 7a. Jõeforell, Salmo trutta trutta morpha fario L.
 8. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)
 9. Rääbis, Coregonus albula (L.)
 10. Peled, Coregonus peled (Gmelin)
 11. Merisiig, Coregonus lavaretus lavaretus (L.) 
 11a. Peipsi siig, Coregonus lavaretus maraenoides Poljakow 
 12. Harjus, Thymallus thymallus (L.)

5. sugukond: Tintlased, Osmeridae

 13. Meritint, Osmerus eperlanus eperlanus (L.)
 13a. Peipsi tint, Osmerus eperlanus eprlanus morpha spirinchus(Pallas)

6. sugukond: Hauglased, Esocidae

 14. Haug, Esox lucius L.

V selts: ANGERJALISED , ANGUILLIFORMES

7. sugukond: Angerlased, Anguillidae

 15. Angerjas, Anguilla anguillia (L.)

VI selts: KARPKALALISED, CYPRINIFORMES

8. sugukond: Karpkalalased, Cyprinidae

 16. Särg, Rutilus rutilus rutilus (L.)
 17. Teib, Leuciscus leuciscus (L.)
 18. Turb, Leuciscus cephalus cephalus (L.)
 19. Säinas, Leuciscus idus idus (L.) 
 20. Lepamaim, Phoxinus phoxinus phoxinus (L.)
 21. Roosärg, Scardinius eruthrophthalmus (L.)
 22. Tõugjas, Aspius aspius aspius (L.)
 23. Mudamaim, Leucaspius delineatus delineatus (Heckel)
 24. Linask, Tinca tinca (L.)
 25. Rünt, Gobio gobio gobio (L.)
 26. Viidikas, Alburnus alburnus (L.)
 27. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus (Bloch)
 28. Nurg, Blicca bjoerkna bjoerkna (L.)
 29. Latikas, Abramis brama (L.)
 30. Vimb, Vimba vimba vimba (L.)
 31. Nugakala, Pelecus cultratus (L.)
 32. Koger, Carassius carassius (L.)
 33. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio (Bloch)
 34. Karpkala (sasaan), Cyprinus carpio L.

9. sugukond: Hinklased, Cobitidae

 35. Hink, Cobitis taenia L.
 36. Vingerjas, Misgurnus fossilis (L.)

10. sugukond: Balitoridae

 37. Trulling, Nemacheilus barbatulus barbatulus (L.)

VII selts: SÄGALISED, SILURIFORMES

11. sugukond: Sägalased, Siluridae

 38. Säga, Silurus glanis L.

VIII selts: TUULEHAUGILISED, BELONIFORMES

11. sugukond: Tuulehauglased, Belonidae

 39. Tuulehaug, Belone belone (L.)

IX selts: TURSALISED, GADIFORMES

12. sugukond: Tursklased, Gadidae

 40. Luts, Lota lota lota (L.)
 41. Pollak, Pollachius pollachius (L.)
 42. Tursk, Gadus morhua callarias L.

13. sugukond: Phycidae

 43. Neljapoiseluts, Rhinonemus cimbrius (L.)

X selts: OGALIKULISED, GASTROSTEIFORMES

14. sugukond: Ogaliklased, Gasterosteidae

44. Ogalik, Gasterosteus aculeatus L. 
45. Luukarits, Pungitius pungitius pungitius (L.)
46. Raudkiisk, Spinachia spinachia (L.)

15. sugukond: Merinõellased, Syngnathidae

47. Madunõel, Nerophis ophidion (L.)
48. Merinõel, Syngnathus typhle (L.)

XI selts: AHVENALISED, PERCIFORMES

16. sugukond: Ahvenlased, Percidae

49. Koha, Stizostedion lucioperca (L.)
50. Ahven, Perca fluviatilis L.
51. Kiisk, Gymnocephalus cernus (L.)

17. sugukond: Ridakalalased, Stichaeidae

52. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis lampretaeformis (Walbaum)

18. sugukond: Võikalalased, Pholidae

53. Võikala, Pholis gunnellus (L.)

19. sugukond: Emakalalased, Zoarcidae

54. Emakala, Zoarces viviparus (L.)

20. sugukond: Tobiaslased, Ammodytidae

55. Väike tobias e. nigli, Ammodytes tobianus (L.) 
56. Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage)

21. sugukond: Mudillased, Gobiidae

57. Must mudil, Gobius niger L.
58. Väike mudilake, Pomatoschistus minutus minutus (Pallas)
59. Pisimudilake, Pomatoschistus microps microps (Kröyer)
60. Kirjumudil, Coryphopterus flavescens (Fabricius)

22. sugukond:, Trichiuridae

61. Makrell, Scomber scombrus L.

23. sugukond: Mõõkkalalased, Xiphiidae

62. Mõõkkala, Xiphias gladius L.

XII selts: MERIPUUGILISED, SCORPAENIFORMES

24. sugukond: Võldaslased, Cottidae

63. Merihärg, Triglopsis quadricornis quadricorniis (L.)
64. Nolgus, Myoxocephalus scorpius scorpius (L.)
65. Meripühvel, Taurulus bubalis (Euphrasen)
66. Võldas, Cottus gobio L.

25. sugukond: Merivarblaslased, Cyclopteridae

67. Merivarblane, Cyclopterus lumpus L.
26. sugukond: Pullukalalased, Liparidae
68. Pullukala, Liparis liparis barbatus Ekström

XIII selts: LESTALISED, PLEURONECTIFORMES

27. sugukond: Kammellased, Scophthalmidae

69. Kammeljas, Scophthalmus maximus (L.)

28. sugukond: Lestlased, Pleuronectidae

70. Soomuslest, Limanda limanda (L.)
71. Merilest, Pleuronectes platessa (L.)
72. Lest, Platichthys flesus trachurus (Duncker)

http://bio.edu.ee/loomad/Kalad/kalalist2.htm
Kalale.ee KIK