biotoop

<div><b>biotoop</b> (&lt; kreeka <i>bios</i> 'elu' + <i>topos</i> 'paik'),</div><div><br></div><div>ühetaoliste keskkonnatingimustega asustusala, kus elavad seal kohastunud loomad ja taimed. Üldiselt võttes võib biotoop tähendada ala, kus elavad organismid.</div><div>Üheks Eesti biotoobiks võib lugeda näiteks lehtpuumetsa. Biotoop on ka nt liivarand või rabajärv.</div><div>Maailma suurimad biotoobid on ookeanid ja mered.</div>
Kalale.ee KIK