baldid

<div><b>baldid</b>, b a l t i &nbsp; h õ i m u d,</div><div><br></div><div>rauaajal Volga ja Dnepri ülemjooksu ja Visla alamjooksu vahel elanud indoeuroopa hõimud, läänemeresoomlaste lõunanaabrid. Jaotusid lääne- ja idarühmaks. Antiikautorid (Tacitus, Plinius) on läänepoolseid balti hõime nimetanud <i>Aesti</i>’deks. Arheoloogia ja keele andmeid võib eristada kurši, semgali, latgali, seeli, žemaidi ja aukštaidi rühma jt. II a-tuh. Kujunes põhjapoolseist rühmadest (koos liivlastega) läti ja lõunapoolseist leedu rahvas. Neemeni ja Visla alamjooksul elanud preislased hävitati saksa kolonisatsiooni jooksul, osa neist germaniseerus. Osa idapoolseid balte on assimileerunud slaavlastega.</div><div><br></div><div><i>ENE</i></div>
Kalale.ee KIK