amfiib (biol.)

vt <b>kahepaikne</b>
Kalale.ee KIK